VERİ SORUMLUSU           : İSMET YILDIRIM

VERGİ NO                            : 58966163970

KEP ADRESİ                       :

İLETİŞİM                               : İNCİRLİ CAD., NO:41, KAT:4, DİLEK PASTANESİ ÜSTÜ POSTA KODU: 34147, BAKIRKÖY – İSTANBUL

E-POSTA                              : [email protected]

İnternet sitesi                       : https://www.drismetyildirim.com

 

Tarafımızca işlenen her türlü Kişisel veri, veri sorumlusu sıfatıyla İSMET YILDIRIM

tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

 

İSMET YILDIRIM  olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve  kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

 

Aydınlatma metni yayınlandığı tarihi itibariyle geçerli olacaktır ve tarafımızca gerek görüldüğünde ise değişiklik yapılabilecektir. Yapılacak değişiklikler internet sitesinde yayınlanacak ve geçerlilik kazanacaktır.

 

MADDE 1: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

HİZMET ALAN KİŞİ AÇISINDAN ( SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KİŞİ :

KİMLİK :

Ad soyad, Öz geçmiş bilgileri , soy geçmiş bilgileri , Doğum tarihi, Doğum yeri, TC kimlik No,Yabancı Kimlik Numarası .pasaport bilgileri

İLETİŞİM :

Adres Bilgileri , E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon No

SAĞLIK VERİLERİ ( ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ )

Hastalık geçmişi,boy ve kilo bilgileri,sağlık bilgileri , muayene bilgileri ,alışkanlıklar , sağlık raporları , kan grubu  Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER :

Giriş çıkış kayıt bilgileri

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ : 

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri,Trafik Bilgileri (Bağlantı zamanı ve süresi )

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi :

Özel nitelikli kişisel veri :

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Özel nitelikli kişisel veriler, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

 

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir aksi halde açık rıza gerekmektedir.

 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi Halde sağlık ve cinsel hayata ilişkin  özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınmaktadır.

 

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 4. Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 6. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 7. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 8. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 9. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 10. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 11. Talep / Şikayetlerin Takibi
 12. Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 13. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 14. Kimliğinizi teyit etme,
 15. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 16. İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı , resmi kurumlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 17. İç işleyiş ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 18. Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 19. Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 20. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 21. Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ile ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 22. İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 23. Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 24. Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması,
 25. Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 26. Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve  ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 27. Sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

İşlenen ilişkin kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8.  Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,

Tarafımızdan;

Faaliyet konumuz ile ilgili ve sınırlı olmak üzere, kanuni zorunluluk ve 2.maddede yazılı olan   veri aktarımı amaçları ile,

Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,

Resmi kurum ve kuruluşlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair güvenlik kuvvetleri,

Mahkemeler ve her türlü yargı makamı,

Avukatlar,

Vergi ve finans danışmanları  dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlara,

Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak ,

Açık rıza ve rıza ile sınırlı olmak üzere ya da 6698 sayılı kanunun 5 maddesinin 2 fıkrasına ve 6.maddesinin 3 fıkrasına göre kişisel veriler aktarılabilecektir.

 

YURTDIŞINA AKTARIM

Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; randevu formu,  sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda,  internet sitesi, güvenlik kameraları,sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir ve işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla menfaatler için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin herhangi bir hukuki yükümlülüğün yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

 

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi tarafımıza başvurması halinde 6698 sayılı yasanın 11.maddesinde yer alan aşağıda yazılı hakları kullanabilir.

MADDE 11- 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

MADDE 7-

 

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI USULÜ

İlgili Kişiler https://www.drismetyildirim.com internet sitesinden indirecekleri Başvuru formunu doldurup ıslak imzalı olarak şahsen kimliklerini tespit edecek belgelerle birlikte,

İNCİRLİ CAD., NO:41, KAT:4, DİLEK PASTANESİ ÜSTÜ POSTA KODU: 34147, BAKIRKÖY – İSTANBUL adresine bizzat,

 

İlgili Kişiler https://www.drismetyildirim.com internet sitesinden indirecekleri Başvuru formunu doldurup ıslak imzalı olarak noter aracılığı ile İNCİRLİ CAD., NO:41, KAT:4, DİLEK PASTANESİ ÜSTÜ POSTA KODU: 34147, BAKIRKÖY – İSTANBUL adresine iletilmesi yolu ile

 

 • İlgili Kişiler , https://www.drismetyildirim.com  internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza daha önce bildirilen ve  sistemizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması yolu ile başvuru yapabilir.

Başvuruda;

 

(a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

(b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

(c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Vekil ile başvuru yapılıyorsa özel yetki içerir vekaletname

e) Talep konusunun bulunması zorunludur.

 

(3) Başvuruya, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 • İSMET YILDIRIM Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişiye, yine Kanun’da öngörülen şekilde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve azami otuz (30) gün içerisinde cevap verecektir. İlgili kişi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. ( 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.)

 

 • İSMET YILDIRIM başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

 • İSMET YILDIRIM  talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde İSMET YILDIRIM  tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun İSMET YILDIRIM  ın  hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.